پنجشنبه 9 تیر 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

درباره سازمان

معرفی

باتوجه به مأموريت و وظايف محوله به وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري در قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني تجديدساختار وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري و نگرش نظام مند اين لايحه براي انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي و فنّاوري كشور و تعيين سياست ها و اولويت هاي راهبردي در حوزة تحقيقات و فنّاوري توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري ، حمايت هاي برنامه ريزي ، ساخت آفريني و بسترسازي در سطح معاونت فنّاوري و انجام حمايت هاي ملي از ايجاد فنّاوري (تحقيق و توسعه‌)در سطح سازماني ، سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران به عنوان نهاد حمايتي براي عملياتي كردن سياست ها و برنامه ها در زمينه ايجاد فنّاوري در سطح ملي انتخاب گرديد .

اهداف

هدف اصلي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران حمايت از ايجاد فنّاوري (تحقيق و توسعه ) در سطح ملي خواهد بود و براي اين منظور مي‌كوشد تا از طريق اعمال حمايت ها و ارائه تسهيلات (‌علمي ، فني ، مالي ، حقوقي ، اداري و فرهنگي) و فراهم آوردن ترتيبات لازم براي تعامل بهره‌ور و مؤثر عرضه و تقاضاي فنّاوري زمينه هاي رشد خلاقيت و نوآوري ، به كارگيري نتايج تحقيقات و تجاري كردن فنّاوري هاي حاصل از تحقيق و توسعه را در يك فضاي رقابتي فراهم آورد .

وظايف

 • حمايت از تكميل چرخة تحقيق تا توليد به منظور فراهم كردن زمينه هاي به كارگيري مؤثر نتايج تحقيقات
 • حمايت از مستند سازي ، جذب ، بومي سازي و اشاعه دستاوردهاي حاصل از ايجاد فنّاوري
 • حمايت و پشتيباني از مخترعين ، مبتكرين ، محققين كارآفرين ، مؤسسات و شركت هاي كارآفرين و هدايت فعاليت آنها در جهت تحقق اولويت هاي ايجاد فنّاوري
 • حمايت از توسعه و گسترش مراكز خدمات فني - مهندسي ، مشاوره اي و مديريت ايجاد فنّاوري
 • حمايت مالي و تشويق بخش خصوصي در فعاليتهاي ايجاد فنّاوري
 • ايجاد سازوكارهاي حمايتي از طريق سازماندهي تشكيلات و امكانات مناسب اين نوع حمايت ها در سازمان
 • ايجاد ارتباط مؤثر و ارائه خدمات اطلاع رساني بين عرضه كنندگان و متقاضيان ايجاد فنّاوري و فنّاوري هاي ايجاد شده
 • ايجاد زمينه هاي لازم براي ارائه فنّاوري هاي حاصل از تحقيق و توسعه از طريق برپايي نمايشگاه ها و جشنواره ها ، از جمله جشنواره خوارزمي و انتشار اطلاعات مربوطه به صورت كتاب ، مجله ، فيلم ، خبرنامه ، بروشور ...
 • ايجـاد زمينـه هاي مناسب براي برگزاري و تـرويج دوره هاي كاربردي و حرفه اي ، همايش ها و كارگاه هاي تخصصي به منظور توسعه منابع انساني در عرصه هاي مختلف ايجاد فنّاوري
 • گسترش همكاري در روابط علمي – فني با سازمان ها و مراكز پژوهشي – فنّاوري در سطح ملي ، منطقه اي و بين‌المللي در زمينه موضوع فعاليت سازمان
 • اتخاذ تدابير مناسب جهت حمايت از تضمين مالكيت فكري و افزايش قدرت ريسك پذيري (خطر پذيري ) مشاركت كنندگان در برنامه هاي ايجاد فنّاوري
 • ايجاد پژوهشكده‌هاي تحت پوشش سازمان با شخصيت حقوقي مستقل به منظور انجام تحقيقات توسعه فنّاوري در جهت اولويت هاي ملي و فنّاوري هاي نوين

 • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
 • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
 • 56276020-27