پنجشنبه 8 آبان 1399
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

مقالات چهاردهمين كنفرانس هوا فضا

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27