پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

معاون مديركل دفتر رياست و روابط عمومي منصوب شد

  • دوشنبه 18 دی 1396
  • 11894

به موجب حكمي از سوي دكتر مضطرزاده، رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دكتر سیدمهدی لطیفی، به سمت معاون مديركل دفتر رياست و روابط عمومي منصوب شد.

به موجب حكمي از سوي دكتر مضطرزاده، رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دكتر سیدمهدی لطیفی، به سمت معاون مديركل دفتر رياست و روابط عمومي منصوب شد.

در اين حكم آمده: نظر به توانمندي‌ و تجربه جنابعالي و با توجه به پيشنهاد مدير كل محترم دفتر رياست و روابط عمومي، به موجب اين حكم بمدت 2 سال به عنوان معاون مدير كل دفتر رياست و روابط عمومي منصوب مي‌شويد.

اميد است با اتكال به خداوند متعال، ضمن برنامه‌ريزي و رعايت مقررات در انجام وظايف محوله موفق باشيد.

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27