پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

دفاع از پايان‌نامه دانشجوي دکتري تخصصي پژوهشي رشته‎ي شيمي آلي در سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران

  • یکشنبه 13 آبان 1397
  • 7462

جلسه دفاع از پايان‌نامه دانشجوي دکتري تخصصي پژوهشي رشته‎ي شيمي آلي در سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی: جلسه دفاع از پايان‌نامه رسول خیرآبادی دانشجوي دکتري تخصصي پژوهشي رشته‎ي  شيمي آلي با عنوان" تهیه برخي تركيبات پلی‌‌آمیني و بررسی کاربرد آنها در تهيه اپوکسی رزین‌‌ها و پلی‌‌ایمیدهاي جديد" در سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران برگزار  و ایشان موفق به دریافت دکتری تخصصی شد.

جلسه دفاعیه با حضور نماینده‏‎ی تحصیلات تکمیلی سازمان و اساتید راهنما، داوران داخلی و خارجی  با حضور دانشجویان پژوهشکده فناوری‎های شیمیایی برگزار شد. این پایان‌نامه توسط دکتر سید حیدرمحمودی نجفی و دکتر حسین رحمانی راهنمایی شده بود. در این تحقیق پلی­آمین­های تریس(3-آمینو فنیل) فسفین اکساید(TAPO)، اکسو فسفان تری ایل(تریس(بنزن دی ایل)) تریس(4-آمینو بنزآمید)، اکسو فسفان تری ایل(تریس(بنزن دی ایل)) تریس(5،3-دی آمینو بنزآمید) و دی‌‌آمینو بنزآمیدو‌‌آدامانتان سنتز و با استفاده از روش­های طیف­سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR) و تشدید مغناطیسی هسته (NMR) شناسایی شدند. سپس رزین اپوکسی عاری از هالوژن با استفاده از رزین تريس (3-(بيس (اكسيران-2-ايل متيل) آمينو) فنيل) فسفين اکساید (HGE) تهیه شد. رزین HGE از واکنش پلی­آمین TAPO با اپی­کلرهیدرین طی واکنش دو مرحله­ای ساخته شد. ساختار مولکولی رزین HGE با وزن مولکولی g.mol-1 660 با استفاده از روشهای FTIR ، NMR و کروماتوگرافی مایع کوپل شده با طیف­سنج جرمی (LC-Mass) تعیین شد. رزین HGE با استفاده از دی‏آمین­های TAPO، دی آمینو دی فنیل سولفون (DDS)، 5،1-دی آمینو نفتالن (DAN) کیور شد و رزین­های اپوکسی بدست آمده با استفاده از آنالیز وزن سنجی (TGA) بررسی شدند. خاصیت مقاومت در برابر شعله رزین­های اپوکسی کیور شده با پلی­آمین­های TAPO، DDS و DAN با استفاده از آزمون استاندارد UL-94 مورد آزمایش قرار گرفت که نشان دهنده مقاومت بالای این رزین­های اپوکسی در برابر شعله بود. در بخش­ دیگری از این پژوهش پلی­ایمیدهای حاوی مولکول آدامانتان با استفاده از واکنش دی‌‌آمینو بنزآمیدو‌‌آدامانتان با دو ترکیب دی انیدرید به وسیله دو روش حرارتی و شیمیایی تهیه شدند. این پلی­ایمیدها با استفاده از روش­های طیف سنجی FTIR، NMR شناسایی شدند. هر دو پلی­ایمید دارای حلالیت پایین در حلال­های آلی قطبی بودند. همچنین پلی­ایمیدهای تهیه شده با استفاده از آزمون TGA مورد بررسی قرار گرفتند که دارای T5% در دامنه oC418-430 و دمای گذار شیشه­ای حدود oC 345 بودند. خواص آب گریزی این پلی­ایمید­ها نیز با استفاده از آزمون زاویه تماس تعیین شد که نشان دهنده آب گریز بودن آنها است.

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27